ปี พ.ศ.2495 โรงเรียนได้เปิดแผนกอนุบาลขึ้นมีซิสเตอร์คัทริน โอเปสโซ เป็นผู้จัดการ

ปี พ.ศ.2504 สร้างอาคารเรียนชั้นเดียวอีก 1 หลัง สำหรับอนุบาล

ปี พ.ศ.2508 สร้างถนนใหญ่ในบริเวณโรงเรียน สนามบาสเกตบอล และปรับสนามหญ้าอาคารเรียนอนุบาล

ปี พ.ศ.2514 ซิสเตอร์โรซาลีอา สมพิศ เจนผาสุก มารับตำแหน่งผู้จัดการและ ครูใหญ่ ปีนี้เพิ่มจำนวนอนุบาล จาก 4 ห้อง เป็น 5 ห้อง

ปี พ.ศ.2516 ยุบชั้นเตรียมประถมออก 1 ห้อง เพิ่มจำนวนนักเรียนอนุบาลเป็น 6 ห้อง

ปี พ.ศ.2517 เพิ่มห้องเรียนอนุบาลจาก 6 ห้อง เป็น 7 ห้อง

ปี พ.ศ.2518 ห้องเรียนอนุบาลเพิ่มจำนวนเป็น 8 ห้องเรียน

ปี พ.ศ.2532 เปลี่ยนระบบอนุบาลศึกษาจาก 2 ระดับชั้น เป็น 3 ระดับชั้น รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3-5 ปี

ปี พ.ศ.2536 วางโครงการสร้างอาคารเรียนอนุบาล เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่กำลังชำรุด

ปี พ.ศ.2538 ในปีการศึกษานี้ได้มีการเสก และเปิดใช้อาคารอนุบาลหลังใหม่ ขณะที่โรงเรียนมีความพร้อมในอาคารสถานที่ นโยบายของโรงเรียนจึงมุ่ง
พัฒนาโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานตามที่สำนักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กำหนดทุกองค์ประกอบ มีการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม โดยส่งเข้ารับ
การอบรมอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเพื่อให้ครูมีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนอย่างจริงจัง

ปัจจุบัน  แผนกอนุบาลได้เปิดทำการสอบตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 รวม 20 ห้อง รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3-5 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนอนุบาล จำนวน 736 คน