ขั้นตอนการสมัครสอบ Online
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 
ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
กรอกข้อมูลผู้สมัคร
Print ใบสมัคร และ Print ใบชำระเงิน
ชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร
รออนุมัติ
Print บัตรประจำตัวผุ้เข้าสอบ
 
(โปรดแสดงบัตรประจำตัวสอบ และหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร เมื่อมาติดต่อกับทางโรงเรียน)

 

   

www.thida.ac.th