<<< www.thida.ac.th >>>


ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2567
รับสมัคร Online
ชั้นอนุบาล 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นอนุบาล 1
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

นักเรียนที่สอบผ่านสัมภาษณ์
มอบตัววันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566
นักเรียนประจำ ผู้ปกครองพานักเรียนมามอบตัว
นักเรียนไป-กลับ ผู้ปกครองเซ็นต์เอกสารมอบตัว
(ไม่ต้องนำนักเรียนมา)

<< ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านสัมภาษณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567>>

วันสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 3 - วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
ภาคเช้า เวลา 08.30 น. - 11.30 น.
ภาคบ่าย เวลา 14.30 น. - 16.30 น.
บิดามารดา พร้อมกับเด็ก เข้ารับการสัมภาษณ์
ตามวัน-เวลา ที่โรงเรียนกำหนดในบัตรประจำตัวผู้สมัคร
โดยจะเข้ารับการสัมภาษณ์ตามบัตรคิว

<< ติดตามข่าวสารได้ที่ www.thida.ac.th >>

ระเบียบรับสมัคร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2567

ระเบียบรับสมัคร อนุบาล 1 ปี 2567
 

<<< www.thida.ac.th >>>